Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че от 04  до 06 юни в гр.София, в Национален институт на правосъдието /НИП/ Асоциацията на българските административни съдии ще бъде домакин на няколко мероприятия, провеждани от Европейската асоциация на административните съдии. 

 1. На 4 юни /четвъртък/ ще се проведе семинар на работната група по Екологично право. За участие в семинара са се записали 19 участника от чужбина. От Българска страна участници са съдия Сибила Симеонова от административен съд Русе и съдия Виолета Главинова от Върховен административен съд. Уведомявам Ви, че няма ограничение за членовете на АБАС, които желаят да присъстват на семинара на работната група в гр.София. Като прикачен файл Ви прилагаме подробна информация за семинара.  Уведомяваме ВИ,че са  предвидени обяд и вечеря за участниците, разноските по които се поемат от тях самите. По програма обядът е  от 12:30 ч. -14:00 ч. в ресторант "Ягур-Ягур" - гр.София, ул."Три уши", а вечерята е от 20 ч. в ресторант "Под липите" - гр.София, ул."Елин Пелин" № 1. Ресторант "Под Липите" е типично заведението  в национален  стил и предлага програма в изпълнение на българска народна музика.Изборът на заведението е съобразен с желанието на гостите. 

        2. На 05 юни /петък/ в НИП по п рограма е  Общото събрание на Европейската асоциация на административните съдии. Членовете на АБАС, които желаят могат да присъстват на събранието. Като прикачен файл Ви прилагаме подробна информация за програмата на Общото събрание. Предвиждено е обяд от 12:30 ч до 14 ч. в градината на  ресторант "Централ" в сградата на Съюза на юристите в България" на ул."Пиротска" и вечеря от 20 ч. в ресторант "Щастливеца" на бул."Витоша". Отноворазноските по обяда  и вечерята са за сметка на участниците в мероприятието. 
        3. На 06 юни /събота/ АБАС организира екскурзия за гостите от Европейската асоциация на администратините съдии и за членовете на АБАС, които желаят. Екскурзията е с маршрут София-Копривщица-Панагюрище - Старосел - София. Разноските във връзка с екскурзията-пътни,дневни,такси за посещение на обекти в Копривщица и Панагюрище,както и за дегустация на вина във Винарски комплекс "Старосел" са за сметка на участниците. Екскурзията е с автобус и предвижда  разходка из Копривщица, посещение на Панагюрското златно съкровище, други туристически обекти в същите места и дегустация на вина във Винарски комплекс "Старосел".Стойността на екскурзията възлиза в размер на около 107 лв.на човек.Същата е съобразена с гостите от чужбина да се запознаят с някои интересни и красиви български населени места и туристически обекти.Като прикачен файл Ви прилагам подробна информация за екскурзията. 
        Уважаеми колеги,с оглед осигуряване добрата организация по провеждане на  мероприятия Ви моля в срок до17.05.2015г.тези от Вас,които желаят да вземат участие да заявят това на следния имейл- This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it При допълнителни въпроси може да се обаждате на тел.0887788195 Магдалена Михайлова-секретар на председателя на АБАС Б.Магдалинчев. 

AEAJ Participants

List of participants, General Assembly 2015

Прграма

Поздравителни адреси

Поздравителни адреси

Поздравителни адреси

Questionnaire on the legal situation in the participating countries concerning Licensing of wind power stations (“windmills”) and litigation thereon

REPORT ENVIRONMENT - ACCESS TO INFORMATION ON THE ENVIRONMENT – PUBLIC PARTICIPATION IN COURT PROCEEDINGS RELATED TO ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recent developments of EU environmental law Dr. Mariolina Eliantonio, LL.M. Maastricht University

The wind mills and the precautionary principle – Swedish case Sofia 5 June 2015 Anders Bengtsson

The precautionary principle - and windmills

Директива 2003/4/ЕО bg

Директива 2003/4/ЕО en

ACCESS TO INFORMATION AND ACCESS TO JUSTICE IN ENVIRONMENTAL MATTERS Sofia, AEAJ-Semi nar, June 4-5,2015 Sibila Simeonova, Ph.D.

Снимки

 
News
Покана за общо събрание на АБАС

П  О  К  А  Н  А

 

 

  На основание чл. 13, ал. 1 - 3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т.1 от Протокол №4/29.05.2018 г.  на УС на АБАС,  същият уведомява членовете на асоциацията,  че по инициатива на Управителния съвет, на 30.06.2018 г. от 10.00 часа в с. Главатарци,  общ. Кърджали, комплекс „Главатарски хан“, се свиква Общо събрание на Асоциацията на  българските административни съдии при следния  ДНЕВЕН РЕД:

І. Отчетен доклад за дейността на УС на Асоциацията през 2018 г.

ІІ. Приемане на доклад на Контролния съвет на АБАС.

ІІІ. Приемане на финансов отчет за дейността на Асоциацията  за  2017 г.

ІV. Приемане на промени в Устава  на Асоциацията на българските административни съдии както следва:

- Чл. 1, ал. 4 се изменя, както следва: Седалището на Асоциацията на българските административни съдии е гр. София. Адреса на управление се определя с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство 2/3  и се заявява за вписване в Регистър за юридическите лица с нестопанска цел.

- чл. 8 се заличава;

- чл. 9 се изменя, както следва:  Асоциацията е длъжна да представи до 30.06. на всяка година информация за дейността си за предходната година пред в Регистър за юридическите лица с нестопанска цел.

- чл. 14, т. 4 се изменя, както следва: Възстановява членството на изкл. членове след отмяна на решение на Управителния съвет.

- чл. 15, ал. 1 се допълва, както следва : Право да гласуват в Общото събрание имат членовете, платили членския си внос към Асоциацията.

- чл. 18 т. 15 се изменя, както следва: Взема решение по всички въпроси, свързани със съществуването и дейността на Асоциацията, които по закон или съгласно този Устав не са в изключителната компетентност на Общото събрание или друг орган на Асоциацията.

- В чл. 18 се създава т. 17: Приема нови членове и изключва членове на Асоциацията.

- чл. 24 се изменя по следния начин: ал. 1. Нови членове на Асоциацията, отговарящи на условията за членство се приемат от Управителния съвет въз основа на писмена молба, подадена до Председателя на Управителния съвет. В молбата кандидатите заявяват, че споделят целите и задачите на Асоциацията, че приемат и ще спазват устава й, и са внесли годишния членски внос.

Ал. 2 След приемането от Управителния съвет членството се счита за възникнала от момента на подаване на молбата и заплащането на годишния членски внос.

Ал. 3 Препис от решението на Управителния съвет за приемане или отхвърляне на молбата за членство се изпраща на лицето, подало молба за членство. При отхвърляне на молба за членство, направените вноски се връщат.

Ал. 4 Решението на Управителния съвет за неприемане на член на Асоциацията може да бъде обжалвано пред Общото събрание. Решението на Общото събрание е окончателно.

- В чл. 25 се създава нови точки 6 и 7, както следва:

· точка 6 - Да ползва материалната база на Асоциацията;

·  точка 7 - Да получи документ, удостоверяващ членството му в Асоциацията.

- Чл. 26 се изменя, както следва:

ал. 1  Членството се прекратява:

1.   С едностранно волеизявление до Общото събрание;

2.   При смърт или поставяне под пълно запрещение ;

3.   С изключване.

Ал. 2 Член на Асоциацията може да бъде изключен:

1. При неплащане на членския внос в продължение на две поредни години. За възстановяване на членството е необходимо лицето да внесе необходимия членски внос и спази изискванията на настоящия Устав.

2. При грубо и системно нарушаване на Устава.

3. С поведението си уронва престижа на Асоциацията.

4. При осъществяване на дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на Асоциацията.

Ал. 3 предложения за изключване на член може да бъде направено от всеки член на Асоциацията.

Ал. 4 Изключването се извършва с решение на Управителния съвет, взето с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

Ал. 5 Напусналите или изключени членове на Асоциацията не могат да имат претенции към имуществото й.

V. Приемане на решение във връзка с изпълнение на задълженията по Регламент /ЕС/ 2016/679

. Разни

VІІ. Лекция на тема „Закон за изменение и допълнение на АПК. Актуални промени”.

В съответствие с чл.13, ал.3 от Устава на АБАС, поканата  за Общото събрание  да бъде обявена най-малко един месец преди датата на заседанието, да бъде поставена в сградата където се намира управлението на Асоциацията и бъде изпратена на членовете на Асоциацията по електронната поща чрез съответните административни съдилища.

 

                                                От УС на АБАС