Доклад за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2012 година


Уважаеми колеги,


  На годишното отчетно събрание на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) проведено на 02. 12. 2011 г. в гр.В.Търново, Общото събрание на Асоциацията на основание чл. 14, т. 3 от Устава освободи  членовете на Управителния и Контролния съвет на АБАС избрани през 2007 г. и избра нов състав на Управителен  и Контролен съвет. За членове на новоизбрания състав на УС бяха избрани Боян Магдалинчев, Веселина Тенева и Галина Карагьозова, съдии от Върховния административен съд, Владимир Първанов, председател на АС Сливен, Светлана Борисова, председател на АС Добрич, Кремена Борисова, председател на АС Шумен, Нели Дончева, председател на АС Видин и Тинка Косева, председател на АС Варна. За членове на Контролния съвет на събранието  бяха избрани Емилия Миткова, съдия във Върховен административен съд, Маргарита Славова, съдия в АС Силистра и  Пламен Петрунов, съдия  в АС Ст.Загора за срок от 3 години, в съответствие с промените на Устава приети на събранието.
На свое заседание от същата дата проведено в гр.В.Търново, на основание чл. 17, ал. 2 и 3 от Устава, членовете на новоизбрания УС на АБАС избраха за председател на УС  на АБАС Боян Магдалинчев а за зам.председател Владимир Първанов.
  В изпълнение решенията на ОС на АБАС  Управителния съвет на Асоциацията пристъпи към регистрация на новоизбрания УС и приетите на Общото събрание промени в Устава на Асоциацията вследствие на което бе депозирано заявление до фирменото отделение на Софийски градски съд.С  Решение № 3/07. 02. 2012 г. по ф. д. № 16578/2007 г. фирмения съд вписа в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по партидата на  сдружението промените в Устава приети на Общото събрание на Асоциацията от 02. 12. 2011 г., новоизбрания състав на Управителния съвет и промяната в адреса на управление на Асоциацията. Извършените промени в Устава са вписани в регистъра на Агенцията по вписванията.
След вписване  на промените по надлежния ред и легитимиране управителните органи на Асоциацията, Управителния съвет отпочна своята дейност.
  На първото си заседание след конституирането и вписването във фирмения регистър при СГС, новоизбрания УС на АБАС в съответствие с решението на Общото събрание от 02. 12. 2011 г. проведено в гр.В.Търново прие решение да бъде нает  офис за нуждите на сдружението с цел подобряване материалната база на Асоциацията. За целта бе набелязано помещение в центъра на София. През месеците април и май бяха направени  срещи и проведени разговори със зам.Кмета на Столична община г-жа Ненкова, на които бяха получени уверения в положителна насока за разрешаване на проблема. В последствие бяха проведени срещи и разговори с кмета на район „Красно село” на чиято територия се намира помещението.Същия направи положителни изявления за предоставяне на помещението, но се поставиха условия за актуване на същото като частна общинска собственост и за промяна предназначението му. Впоследствие бяха направени опити за продължаване на разговорите за предоставяне на помещението, но  поради процедурата по актуване на помещението и административни пречки, същите не са  доведени до край и до момента.
На заседанието на УС на АБАС проведено на 19. 03. 2012 г., в съответствие с решението на Общото събрание на Асоциацията от 02. 12. 2011 г. в гр.В.Търново се прие решение за избор на студент от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, на когото да бъде връчена наградата „Студент по право за 2011 година”. Съобразявайки се с изискванията на Статута на наградата, учредена с Решение на УС на АБАС от месец август 2009 г.,утвърден на заседание на УС от 25. 09. 2009 г. и предложенията  на Декана на ЮФ на Пловдивския университет, УС на Асоциацията прие решение наградата на Асоциацията за „Студент по право за 2011 г.” в размер на 1 000 лв. да бъде предоставена на студента редовна форма на обучение  в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарска” Илия Федев Беличев като отговарящ изцяло на изискванията на статута да бъде студент с отлични резултати в академичната дейност, с определен интерес към публичноправните науки, да е в неравностойно положение и в тежко социално положение. Наградата ведно с грамота и  бронзова пластика символизираща упоритост, желание за обучение и целеустременост му бе връчена на 06. 04 .2012 г.   в сградата на Административен съд Пловдив от председателя на УС на Асоциацията. На тържеството по повод връчване на наградата присъстваха члена на УС на Асоциацията Галина Карагьозова, декана на Юридическия факултет на Пловдивския университет проф.Дарина Зиновиева, преподавателя във факултета проф.Ив.Стоянов, председателя на административен съд гр.Пловдив, съдии и служители от административния съд, студенти и журналисти. Събитието бе тържествено отбелязано в местния телевизионен център, радиото и местната преса, с  участие на наградения студент, на Декана на Юридическия факултет,придружено  с коментари и снимки за събитието.
  На заседанието си от 31. 05. 2012 г. УС на Асоциацията прие решение да се изиска от административните съдилища в страната информация за темите,представляващи практически интерес за обучение членовете на Асоциацията. От съдиите бяха отправени предложения за множество теми,представляващи интерес за тях. Като най-предпочитани от страна на административните съдии се оказаха темите свързани с проблемите по приложението на Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и  имотния регистър, Закона за административните нарушения и наказания, ДОПК и осигурителното право. След обобщаване на получените резултати УС на Асоциацията на свое заседание от 10.07. 2012 г. прие решение пред съдиите от административните съдилища на страната, членове на Асоциацията да бъдат изнесени лекции и проведено обучение по ЗУТ, ЗКИР и по някои проблемни моменти свързани с приложението на Закона за административните нарушения и наказания. УС  определи  дати за провеждане на  семинарното занятие  на 19 и 20 Октомври 2012 г. в Учебната база на Върховния административен съд в с.Лозенец, обл.Бургас, като бе възложено на председателя на Управителния съвет да осигури лектори по определените теми.
  За лектори на семинарното занятие бяха поканени съдиите от Върховния административен съд Любомира Мотова, Галина Солакова и Лозан Панов. Като гост на занятието с възможност за включване в него и отговор по интересни проблемни моменти, съгласие за участие даде и новоизбрания  конституционен съдия от квотата на двата Върховни съда Георги Ангелов. На занятието проведено на 19 и 20.2012 г. в Лозенец участие взеха над  40 съдии. Същото протече  под формата на дискусия. Участниците в занятието бяха запознати от съдиите Мотова и  Солакова с новите промени в ЗУТ, чието влизане в сила към този момент бе предстоящо. Интерес предизвика и темата на съдия Панов по Закона за административните  нарушения и наказания, особено проблемите свързани с установяване на административните нарушения и обжалване на електронните фишове. От участниците в семинарното занятие бе изразено желание за организиране на занятия и по други актуални проблеми. Вечерта на 19 октомври Асоциацията даде коктейл на участниците в занятието, съпроводена с  музикална програма.
  Управителния съвет на АБАС през отчетния период положи усилия за включване на Асоциацията в някои от оперативните програми, свързани с Европейско финансиране. Още през месец март бяха положени усилия за установяване  на контакт с членове на Управителния орган на Оперативна програма „Административен капацитет”.На проведените срещи с г-жа Тумбева и други представители по програмата бяха поставени целите,които Асоциацията си поставя в тази насока.Водени бяха разговори за участие на Асоциацията по финансиране на проект за електронната папка.В хода на разговорите се установи,че по програма ОПАК за настоящия финансов период,не се предвижда възможност за участие на неправителствени организации,каквато е Асоциацията на българските административни съдии.
  В последствие през месец септември 2012 г. бе установен контакт с г-жа Мария Зафирова от Централното координационно звено при Министерски съвет за участие в проекти с безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Идеята на УС на Асоциацията беше за участие на същата по проект  за „Проучване на добри европейски практики за единна норма на натовареност на съдиите  в системата на административното правосъдие”, която  тема е изключително актуална. Информацията за финансирането на такъв проект Управителния съвет получи  в началото на месец октомври 2012 г., с краен срок за подаване на документите до 25.10. 2012 г. Проекта изискваше участие на чуждестранни партньори и по тази причина бе насочен към административни съдилища в Германия или към неправителствени организация в същата страна. По немското законодателство, участието на немски съд като партньор в чуждестранен проект е свързано с разрешение от министерство на правосъдието на съответната провинция. Такова разрешение в рамките на краткия срок УС на Асоциацията не можа да получи. По тази причина около 10 дни преди изтичане на крайния срок се насочихме се към неправителствена организация, каквато е  Асоциацията на административните съдилища, със седалище в Бон. Въпреки големите усилия положени от членовете на УС Нели Дончева и Светлана Борисова, в това число и лични контакти със съдии от Върховния административен съд в гр.Кобленц, чуждестранните партньори ни уведомиха, че в  краткия срок от време не могат да проучат условията за участие по проекта и попълнят съответната документация. Така въпреки голямото желание на УС за участие на Асоциацията в проект с европейско финансиране, това не можа да се случи. Надяваме се това в скоро време да стане по други програми за финансиране.
  През месец май 2012 г. въз основа решение на УС на АБАС бе сключен договор за финансово-счетоводни услуги с „Атлас Консултинг ФСК” ООД София за извършване на счетоводни услуги на Асоциацията,включващи организация и оптимизация на счетоводната система,счетоводно обслужване със съвременни софтуерни решения, консултации по българското счетоводно законодателство, изготвяне на годишни счетоводни отчети, изготвяне на счетоводни справки по искане на Асоциацията, изготвяне на всички необходими справки и декларации от името на Асоциацията и изпращането им по електронен път до данъчните и социално-осигурителните органи, изготвяне на всички необходими платежни документи за електронно банкиране и представляване на Асоциацията пред данъчните, социално-осигурителните и статистическите служби,финансово-данъчни консултации и др.,срещу годишно възнаграждение  в размер на 300 лв., с включен ДДС.
  През отчетния период УС на АБАС от името на Асоциацията подготви и сключи рамков договор с „Юридическа енциклопедия” ООД за поддържане на уеб- сайта  на Асоциацията за срок от 3 години, считано от 29. 10. 2012 г., с възможност за предоговаряне или продължаване на договора.
  Асоциацията на българските административни съдии е колективен член на Асоциацията на Европейските административни съдии (АЕАС) . На 8-9 юни в Лисабон се проведе Общо събрание на Асоциацията. За съжаление предимно по съображения от финансов характер,представител на  Асоциацията не бе изпратен. Надявам се за в бъдеще Управителния съвет, в това число и неговия председателя, да проявят по-голяма активност, включително осигуряване на финансов ресурс за участие на представители на АБАС в международни мероприятия организирани от АЕАС.
  От името на УС на АБАС благодаря на всички членове на Асоциацията,които проявиха активност и съпричастност към нейните цели.Изразявам своя оптимизъм за активно участие и през следващата година на членовете на Асоциацията на българските административни съдии в живота и дейността на същата.


София
16.11.2012 г.                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

                                                                               /Б. Магдалинчев /
 
Новини
Покана за общо събрание на АБАС

П  О  К  А  Н  А

 

 

  На основание чл. 13, ал. 1 - 3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т.1 от Протокол №4/29.05.2018 г.  на УС на АБАС,  същият уведомява членовете на асоциацията,  че по инициатива на Управителния съвет, на 30.06.2018 г. от 10.00 часа в с. Главатарци,  общ. Кърджали, комплекс „Главатарски хан“, се свиква Общо събрание на Асоциацията на  българските административни съдии при следния  ДНЕВЕН РЕД:

І. Отчетен доклад за дейността на УС на Асоциацията през 2018 г.

ІІ. Приемане на доклад на Контролния съвет на АБАС.

ІІІ. Приемане на финансов отчет за дейността на Асоциацията  за  2017 г.

ІV. Приемане на промени в Устава  на Асоциацията на българските административни съдии както следва:

- Чл. 1, ал. 4 се изменя, както следва: Седалището на Асоциацията на българските административни съдии е гр. София. Адреса на управление се определя с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство 2/3  и се заявява за вписване в Регистър за юридическите лица с нестопанска цел.

- чл. 8 се заличава;

- чл. 9 се изменя, както следва:  Асоциацията е длъжна да представи до 30.06. на всяка година информация за дейността си за предходната година пред в Регистър за юридическите лица с нестопанска цел.

- чл. 14, т. 4 се изменя, както следва: Възстановява членството на изкл. членове след отмяна на решение на Управителния съвет.

- чл. 15, ал. 1 се допълва, както следва : Право да гласуват в Общото събрание имат членовете, платили членския си внос към Асоциацията.

- чл. 18 т. 15 се изменя, както следва: Взема решение по всички въпроси, свързани със съществуването и дейността на Асоциацията, които по закон или съгласно този Устав не са в изключителната компетентност на Общото събрание или друг орган на Асоциацията.

- В чл. 18 се създава т. 17: Приема нови членове и изключва членове на Асоциацията.

- чл. 24 се изменя по следния начин: ал. 1. Нови членове на Асоциацията, отговарящи на условията за членство се приемат от Управителния съвет въз основа на писмена молба, подадена до Председателя на Управителния съвет. В молбата кандидатите заявяват, че споделят целите и задачите на Асоциацията, че приемат и ще спазват устава й, и са внесли годишния членски внос.

Ал. 2 След приемането от Управителния съвет членството се счита за възникнала от момента на подаване на молбата и заплащането на годишния членски внос.

Ал. 3 Препис от решението на Управителния съвет за приемане или отхвърляне на молбата за членство се изпраща на лицето, подало молба за членство. При отхвърляне на молба за членство, направените вноски се връщат.

Ал. 4 Решението на Управителния съвет за неприемане на член на Асоциацията може да бъде обжалвано пред Общото събрание. Решението на Общото събрание е окончателно.

- В чл. 25 се създава нови точки 6 и 7, както следва:

· точка 6 - Да ползва материалната база на Асоциацията;

·  точка 7 - Да получи документ, удостоверяващ членството му в Асоциацията.

- Чл. 26 се изменя, както следва:

ал. 1  Членството се прекратява:

1.   С едностранно волеизявление до Общото събрание;

2.   При смърт или поставяне под пълно запрещение ;

3.   С изключване.

Ал. 2 Член на Асоциацията може да бъде изключен:

1. При неплащане на членския внос в продължение на две поредни години. За възстановяване на членството е необходимо лицето да внесе необходимия членски внос и спази изискванията на настоящия Устав.

2. При грубо и системно нарушаване на Устава.

3. С поведението си уронва престижа на Асоциацията.

4. При осъществяване на дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на Асоциацията.

Ал. 3 предложения за изключване на член може да бъде направено от всеки член на Асоциацията.

Ал. 4 Изключването се извършва с решение на Управителния съвет, взето с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

Ал. 5 Напусналите или изключени членове на Асоциацията не могат да имат претенции към имуществото й.

V. Приемане на решение във връзка с изпълнение на задълженията по Регламент /ЕС/ 2016/679

. Разни

VІІ. Лекция на тема „Закон за изменение и допълнение на АПК. Актуални промени”.

В съответствие с чл.13, ал.3 от Устава на АБАС, поканата  за Общото събрание  да бъде обявена най-малко един месец преди датата на заседанието, да бъде поставена в сградата където се намира управлението на Асоциацията и бъде изпратена на членовете на Асоциацията по електронната поща чрез съответните административни съдилища.

 

                                                От УС на АБАС