Протоколи

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 25.09.2017 година  

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 18.09.2017 година  

Протокол на годишно-отчетно събрание на АБАС проведено на 17.11.2016 година  

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 11.10.2016 година  

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 04.11.2015 година  

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 02.11.2015 година  

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 16.10.2015 година   

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 26.09.2015 година   

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 16.01.2015 година  

 Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 04.11.2014 година  

  Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 26.09.2014 година  

 Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 25.06.2014 година  

Протокол от годишното отчетно събрание на АБАС проведено на 31.01.2014 година   

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 14.12.2013 година  

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 27.09.2013 година   

 Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 24.04.2013 година  

 Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 31.01.2013 година   

Протокол от годишното отчетно заседание на АБАС проведено на 30.11.2012 година 

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 16.11.2012 година  

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 19.10.2012 година  

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 19.03.2012 година  

Протокол от годишно отчетно събрание на АБАС проведено на 02.12.2011 година 

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 20.09.2011 година 

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 07.10.2010 година 

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 06.10.2010 година

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 30.04.2010 година

Протокол от заседание на УС на АБАС проведенo на 29.03.2010 година

 
Новини
Покана за общо събрание на АБАС

П О К А Н А

На основание чл.13, ал.1-3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т.2 от протокол от 25.09.2017г. на УС на АБАС, Управителния съвет уведомява членовете на същата, че по инициатива на Управителния съвет на 10. 11. 2017г. от 14.30 часа в „Парк хотел Пирин" гр.Сандански в конферентната зала на хотела се свиква Общо събрание на Асоциацията на българските административни съдии при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчетен доклад за дейността на УС на Асоциацията за 2017г.

2.Финансов отчет за дейността на Асоциацията през 2017г.

3.Проект на годишен бюджет на Асоциацията за 2018г.

4.Доклад на Контролния съвет.

5.Избор на ново ръководство на Асоциацията-Управителен съвет и Контролен съвет.

6.Разни

В съотвествие с разпоредбата на чл.15, ал.З от Устава уведомяват се членовете на асоциацията,че едно лице може да представлява пред Общото събрание не повече от трима членове въз основа на писмено пълномощно, като преупълномощаване не се допуска.

Поканата за Общото събрание следва да бъде обявена най-малко един месец преди датата на събранието, да бъде поставена в сградата където се намира управлението на Асоциацията и бъде изпратена на членовете на Асоциацията по електронната поща чрез съответните административни съдилища.

От УС на АБАС

Програма на отчетното събрание на АБАС.