На 12.10.2007 г. в София бе учредена Асоциация на българските административни съдии
На 12.10.2007 г. в София бе учредена Асоциация на българските административни съдии. Тя е доброволно сдружение на административните съдии в Република България и на лица, работили като административни съдии.
Целта на асоциацията е да обедини административните съдии от цялата страна и да защитава техните права и законни интереси. Сдружението ще допринася за укрепването на административния капацитет на съдилищата в административното правосъдие, ще се грижи за повишаване на квалификацията на членовете си, ще защитава професионалната и обществена позиция на членовете си и престижа на съдийската професия, ще дава публичност на естеството на професията на административния съдия, ще повишава състоянието на прозрачност за работата и статута на административния съдия в обществото.
Сред целите на Асоциация на българските административни съдии е разширяването на международните връзки на административните съдии и административните съдилища и приобщаването им към общността на административните съдии и административни съдилища в Европейския съюз и цяла Европа. Новото сдружение ще поддържа тесни контакти с членовете на Асоциацията на европейските административни съдии.
Сдружението ще организира провеждането на семинари за обучение на административните съдии по актуални въпроси на административното право и процес. Ще провежда срещи и обсъждания сред съдиите за преодоляване на противоречивата практика по административни дела. Организацията ще осъществява съвместна дейност с други организации на юристи, с държавни органи, научни институти, с юридическите факултети на университетите, с неправителствени организации и видни специалисти в областта на административното право и процес. Ще осъществява и връзки със сродни организации в чужбина. Асоциацията ще участва в проекти по въпросите на административното право и процес и организацията на административното правосъдие в страната, субсидирани от Европейската комисия. Учредители на Асоциация на българските административни съдии станаха над 150 съдии, други 150 са подали молби за членство. За членове на Управителния съвет бяха избрани Стефка Стоева (зам.-председател на Върховния административен съд), Панайот Генков (председател на Първо А отделение на ВАС), Анелия Ананиева (председател на Административен съд – София-област), Анелия Цветкова (председател на Административен съд - Варна), Атанас Вълков (председател на Административен съд - Бургас), Георги Петров (председател на Административен съд - Пловдив), Лозан Панов (председател на Административен съд – София-град), Росица Сбиркова (председател на Административен съд - Смолян) и Румяна Папазова (съдия във ВАС). За членове на Контролния съвет бяха избрани Боян Магдалинчев (председател на Четвърто отделение на ВАС), Светла Петкова (председател на Шесто отделение на ВАС) и Василка Шаламанова (председател на Административен съд - Благоевград). Управителният съвет избра за председател на асоциацията съдия Стефка Стоева, за зам.-председател – съдия Панайот Генков. За председател на Контролния съвет бе избран съдия Боян Магдалинчев.
 
Новини
Покана за общо събрание на АБАС

П  О  К  А  Н  А

 

 

  На основание чл. 13, ал. 1 - 3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т.1 от Протокол №4/29.05.2018 г.  на УС на АБАС,  същият уведомява членовете на асоциацията,  че по инициатива на Управителния съвет, на 30.06.2018 г. от 10.00 часа в с. Главатарци,  общ. Кърджали, комплекс „Главатарски хан“, се свиква Общо събрание на Асоциацията на  българските административни съдии при следния  ДНЕВЕН РЕД:

І. Отчетен доклад за дейността на УС на Асоциацията през 2018 г.

ІІ. Приемане на доклад на Контролния съвет на АБАС.

ІІІ. Приемане на финансов отчет за дейността на Асоциацията  за  2017 г.

ІV. Приемане на промени в Устава  на Асоциацията на българските административни съдии както следва:

- Чл. 1, ал. 4 се изменя, както следва: Седалището на Асоциацията на българските административни съдии е гр. София. Адреса на управление се определя с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство 2/3  и се заявява за вписване в Регистър за юридическите лица с нестопанска цел.

- чл. 8 се заличава;

- чл. 9 се изменя, както следва:  Асоциацията е длъжна да представи до 30.06. на всяка година информация за дейността си за предходната година пред в Регистър за юридическите лица с нестопанска цел.

- чл. 14, т. 4 се изменя, както следва: Възстановява членството на изкл. членове след отмяна на решение на Управителния съвет.

- чл. 15, ал. 1 се допълва, както следва : Право да гласуват в Общото събрание имат членовете, платили членския си внос към Асоциацията.

- чл. 18 т. 15 се изменя, както следва: Взема решение по всички въпроси, свързани със съществуването и дейността на Асоциацията, които по закон или съгласно този Устав не са в изключителната компетентност на Общото събрание или друг орган на Асоциацията.

- В чл. 18 се създава т. 17: Приема нови членове и изключва членове на Асоциацията.

- чл. 24 се изменя по следния начин: ал. 1. Нови членове на Асоциацията, отговарящи на условията за членство се приемат от Управителния съвет въз основа на писмена молба, подадена до Председателя на Управителния съвет. В молбата кандидатите заявяват, че споделят целите и задачите на Асоциацията, че приемат и ще спазват устава й, и са внесли годишния членски внос.

Ал. 2 След приемането от Управителния съвет членството се счита за възникнала от момента на подаване на молбата и заплащането на годишния членски внос.

Ал. 3 Препис от решението на Управителния съвет за приемане или отхвърляне на молбата за членство се изпраща на лицето, подало молба за членство. При отхвърляне на молба за членство, направените вноски се връщат.

Ал. 4 Решението на Управителния съвет за неприемане на член на Асоциацията може да бъде обжалвано пред Общото събрание. Решението на Общото събрание е окончателно.

- В чл. 25 се създава нови точки 6 и 7, както следва:

· точка 6 - Да ползва материалната база на Асоциацията;

·  точка 7 - Да получи документ, удостоверяващ членството му в Асоциацията.

- Чл. 26 се изменя, както следва:

ал. 1  Членството се прекратява:

1.   С едностранно волеизявление до Общото събрание;

2.   При смърт или поставяне под пълно запрещение ;

3.   С изключване.

Ал. 2 Член на Асоциацията може да бъде изключен:

1. При неплащане на членския внос в продължение на две поредни години. За възстановяване на членството е необходимо лицето да внесе необходимия членски внос и спази изискванията на настоящия Устав.

2. При грубо и системно нарушаване на Устава.

3. С поведението си уронва престижа на Асоциацията.

4. При осъществяване на дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на Асоциацията.

Ал. 3 предложения за изключване на член може да бъде направено от всеки член на Асоциацията.

Ал. 4 Изключването се извършва с решение на Управителния съвет, взето с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

Ал. 5 Напусналите или изключени членове на Асоциацията не могат да имат претенции към имуществото й.

V. Приемане на решение във връзка с изпълнение на задълженията по Регламент /ЕС/ 2016/679

. Разни

VІІ. Лекция на тема „Закон за изменение и допълнение на АПК. Актуални промени”.

В съответствие с чл.13, ал.3 от Устава на АБАС, поканата  за Общото събрание  да бъде обявена най-малко един месец преди датата на заседанието, да бъде поставена в сградата където се намира управлението на Асоциацията и бъде изпратена на членовете на Асоциацията по електронната поща чрез съответните административни съдилища.

 

                                                От УС на АБАС