Съобщения/Покани

П  О  К  А  Н  А

 

 

        На основание чл.13, ал.1-3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т.2 от Протокол №3/11.10.2016г. на УС на АБАС, се уведомяват членовете на асоциацията,че по решение на Управителния съвет на 17-19.11.2016г. от 15.00 часа в заседателната зала на хотел „Калина Палас” гр.Трявна се свиква Общо събрание на Асоциацията на  българските административни съдии при следния  ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчетен доклад за дейността на  УС на Асоциацията през 2016 г.

2.Финансов отчет за дейността на Асоциацията през 2016г.

3.Проект за годишен бюджет на Асоциацията през 2017г.

4.Доклад на контролния съвет.

5.Разни приемане на нови членове, прекратяване на членство и обявяване на отпаднали от членство в Асоциацията лица.

6.Лекции на тема „Административния договор в българското административно право” и „Заинтересована страна в производството по ЗПЗП.Изясняване съдържанието на понятията „Физически блок”; „Блок на земеделското стопанство”; ”Парцел”; ”Самолетно заснемане”; ”Сателитни снимки”; ”Теренни проверки на ТИ на ДФЗ при РА”; ”Теренни проверки на Министерство на земеделието и храните”; „Добро земеделско състояние” и „Добро земеделско и екологично състояние”.

В съответствие с чл.13, ал.3 от Устава на АБАС, поканата  за Общото събрание  следва да бъде обявена на сайта на Асоциацията  най-малко един месец преди датата на заседанието, да бъде поставена в сградата където се намира управлението на Асоциацията и бъде изпратена до членовете на Асоциацията по електронната поща чрез съответните административни съдилища.

 

Програмата на отчетното събрание на АБАС.

                                     От УС на АБАС

 
Новини
Списък на членовете на АБАС