Отчети

Доклад за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2016 година

Доклад за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2015 година

Доклад за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2014 година

Финансов отчет за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2014 година

Доклад за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2013 година

Доклад за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2012 година

Финансов отчет за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2012 година

Доклад за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2011 година

Доклад за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2010 година

Националният съдия като Европейски съдия - Хайнрих ЦЕНЗ, съдия във ВАС на Р Австрия, председател на Европейската асоциация на административните съдии 

Доклад за дейността на сдружението с нестопанска цел "Асоциация на българските административни съдии" за 2009 година

Доклад на Стефка Стоева - Председател на Асоциацията на българските административни съдии, Атанаска Дишева - съдия във ВАС и Светлана Борисова - председател на Административен съд - Добрич, за участието в Генералната асамблея на Асоциацията на Европейските административни съдии, проведена в гр. Фрайбург, ФР Германия

Доклад на Атанаска Дишева - съдия във ВАС и Светлана Борисова - председател на Административен съд - град Добрич за участието в Годишната конференция на Асоциацията на Германските административни съдии, проведена в град Фрайбург, ФР Германия

Доклад за дейността на сдружението с нестопанска цел “Асоциация на българските административни съдии” за 2008 година

Доклад за дейността на сдружението с нестопанска цел “Асоциация на българските административни съдии” от създаването й към месец декември 2008 година

Отчет за участието в конференцията в Париж, 09-10 октомври 2008 година

Доклад относно участието в Програмата за обмен за 2008 г., организирана от Европейската мрежа за обучение и подготовка на магистрати  

 
Новини
Покана за общо събрание на АБАС

П О К А Н А

На основание чл.13, ал.1-3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т.2 от протокол от 25.09.2017г. на УС на АБАС, Управителния съвет уведомява членовете на същата, че по инициатива на Управителния съвет на 10. 11. 2017г. от 14.30 часа в „Парк хотел Пирин" гр.Сандански в конферентната зала на хотела се свиква Общо събрание на Асоциацията на българските административни съдии при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчетен доклад за дейността на УС на Асоциацията за 2017г.

2.Финансов отчет за дейността на Асоциацията през 2017г.

3.Проект на годишен бюджет на Асоциацията за 2018г.

4.Доклад на Контролния съвет.

5.Избор на ново ръководство на Асоциацията-Управителен съвет и Контролен съвет.

6.Разни

В съотвествие с разпоредбата на чл.15, ал.З от Устава уведомяват се членовете на асоциацията,че едно лице може да представлява пред Общото събрание не повече от трима членове въз основа на писмено пълномощно, като преупълномощаване не се допуска.

Поканата за Общото събрание следва да бъде обявена най-малко един месец преди датата на събранието, да бъде поставена в сградата където се намира управлението на Асоциацията и бъде изпратена на членовете на Асоциацията по електронната поща чрез съответните административни съдилища.

От УС на АБАС

Програма на отчетното събрание на АБАС.